KVKK

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusunun Kimliği

Biz Karaman Döküm San. Tic. Ltd. Şti.  ("Karaman Döküm”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğini oldukça önemsiyor ve mahremiyetinize saygı duyuyoruz. Bu itibarla sizlerden talep ettiğimiz ve bizlerle paylaştığınız tüm kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, hangi koşullarda elde ettiğimizi, nasıl işlediğimizi, koruma konusundaki hassasiyetimizi ve bu kişisel bilgileriniz ile ilgili haklarınızı aşağıda bilginize sunuyoruz. 

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma ve İşlenme Şekli

Kişisel verileriniz,

 • Karaman Döküm tarafından sunulan üretim, satış, satın alma vb. hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili faaliyetlerimiz çerçevesinde, talep etmiş olduğumuz bilgiler aracılığıyla,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili bilgi almak amacıyla çalışanlarımız veya tedarikçilerimize, sözlü, yazılı, elektronik olarak veya kâğıt formlar ile verdiğiniz bilgiler aracılığıyla,
 • Karaman Döküm ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek / istemek gibi amaçlarla fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik olarak verilen kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif veya web sitemizden doldurulan formlar ve bu formlardan elde edilen ip adresleri aracılığıyla,
 • Ayrıca farklı kanallardan dolaylı olarak elde edilen, blog, anket, bilgilendirme yazıları ve benzeri amaçlı kullanılan web sitelerinden, sosyal medyadan, kamuya açık veri tabanlarından, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden toplanabilmekte ve aşağıdaki amaçlar için işlenebilmektedir.
 • Teknolojik anlamda iş süreçlerinin devamı için, tüm çalışan, çalışan adayı, müşteri, tedarikçi vb. kişi verilerinin, kurumsal kaynak planlama yazılımına kaydedilmesi ve işlenmesi
 • Müşterilerimiz ile devam etmekte olan ticari ilişkilerin sürekliliği için gereken kayıtların alınması, müşteri ilişkilerinin devamının sağlanması
 • Şirketimizin üretim, satın alma, satış ve satış sonrası hizmet süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve taleplerin karşılanması
 • İşyerlerimizin güvenliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
 • Karaman Döküm satış ve pazarlama aktiviteleri sırasında yapılmış ve yapılabilecek tanıtım, anket, reklam, pazar araştırması, pazarlama ve kampanyaların planlanması ve uygulanması, genel ve özel tekliflerin sunulması, sosyal medya mecraları da dahil olmak üzere çeşitli kampanyalar düzenlenmesi (açık rızanızın bulunması halinde)
 • Tüm müşteri ve çalışan verilerinin, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli durumlarda işlenmesi veya saklanması
 • KVKK’ nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, yukarıda açıklanmış yollarla veya diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza edilmektedir.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında, veri aktarımı gereken durumlarda, sınırlı olmak kaydı ile aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olmak kaydıyla yurt içindeki hizmetlerinden faydalanılan, bilgi teknoloji, arşiv, matbaa, kart basımı, dağıtım firması gibi hizmet sağlayıcılara ve iş birliği içerisinde olduğumuz diğer üçüncü tüzel kişilere, belli gizlilik anlaşması koşulları içerisinde aktarılmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

Kişisel verileriniz, Karaman Döküm nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’ nın 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Firmamız, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’ nın 12. maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

 

6698 Sayılı KVKK Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun çerçevesinde kişisel verileriniz hakkında;

 • Tarafımızda hangi bilgilerin olduğu öğrenme,
 • İşlenip işlenmediği öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme,
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme,
 • Bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla analizinden aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

İlgili kanun kapsamında, kişisel verileriniz ile ilgili başvurularınızı aşağıdaki yollardan biri ile tarafımıza iletmeniz durumunda, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde tarafınıza yazılı olarak geri dönüş yapılacaktır.

 • kvkk@karamandokum.com adresimize ekinde kimlik teyidi sağlayabileceğimiz resmî belge örneği olan e-posta yolu ile,
 • Firmamızın açık adresi olan Organize Sanayi Bölgesi Beyköy Beldesi İstiklal OSB 1 Mah. 1.Cad. Dış Kapı No:8 Merkez/DÜZCE (Adres Kodu: 2806340531) adresimize kimliğiniz ile bizzat veya kimlik teyidi sağlayabileceğimiz resmî belge örneği olan iadeli taahhütlü mektup yolu ile

İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

 

 

Silme Değiştirme Talep Formu indirmek için tıklayınız

 • Tel: +90 380 537 54 57
 • Fax: +90 380 537 54 58
 • info@karamandokum.com