SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

Karaman Döküm olarak;

 • Sosyal Sorumluluk, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Yönetimi faaliyetlerini yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun bir yönetim sistemi çatısı altında yürütmeyi, devamlılığını sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi,
 • İş birliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratıp çatışmayı önleyerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir biçimde çalışmalarını sağlamayı,
 • Çalışanların güvenliğini ve sağlığını ön planda tutan bir çalışma sistemi benimsemeyi,
 • Çalışanlara düzenli olarak Çevre, Kalite, Etik Kurallar, İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitimler vererek onları bilinçlendirmeyi, uygulamalara katılımlarını sağlamayı,
 • Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve 18 yaş altında işçi çalıştırmamayı,
 • Zorla ve gönülsüz işçi çalıştırmamayı,
 • Öğrenci gençlere staj imkânı sağlamayı, çalışma saatlerini aşmamayı, gece veya tehlikeli koşullarda çalıştırmamayı,
 • Çalışanları ve/veya adayları ırk, renk, din, dil, yaş, etnik köken, siyasi görüş, geçmiş mahkûmiyet, maluliyet, medeni durum, yaş, hamilelik, cinsiyet veya herhangi bir ayrıma göre değil, iş yapabilme becerilerine göre istihdam etmeyi; ücretlendirme, sosyal yardım ve terfileri de bu doğrultuda gerçekleştirmeyi,
 • Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı göstermeyi, sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz veya zorlamaya izin vermemeyi,
 • Fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı,
 • İşçilerin sendikaya üye olma, toplu pazarlık yapma hakkına saygı göstermeyi,
 • Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanunlar ve toplu iş sözleşme hususlarına uymayı,
 • Çalışanlara toplu iş sözleşmesinde belirlenmiş olan sosyal yardımları sağlamayı,
 • Çalışanlara geçimini yeterli seviyede sağlayabileceği temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği düzeyde, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun belirlediği asgari ücretin üzerinde maaş ödemeyi,
 • Disiplin uygulamalarında Yasalar ve mevzuat çerçevesinde hareket etmeyi,
 • İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili riskleri belirleyip aksiyon almayı ve riskleri kabul edilebilir bir seviyede tutmayı,
 • Çevre ile ilgili riskleri belirleyip aksiyon almayı ve riskleri kabul edilebilir bir seviyede tutmayı,
 • Yürürlükteki çevre mevzuatına uymayı, çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirlenmesini önlemeyi ve kirliliği kaynağında azaltmayı,
 • Tedarikçi firmaların sosyal uygunluk faaliyetlerini izlemeyi ve değerlendirmeyi,
 • İç ve Dış Paydaşlarımızın istek, ihtiyaç ve beklentilerini karşılıklı olarak dengede tutmayı,
 • Politikamızın kuruluşumuzun her kademesinde anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlamayı,
 • Risk analizine dayalı pro-aktif bir yaklaşım benimsemeyi, yılda en az bir kez YGG de sosyal sorumluluğun önemini, izlenebilirliğini ve sürdürülebilirliğini ele almayı taahhüt ederiz.
 • Tel: +90 380 537 54 57
 • Fax: +90 380 537 54 58
 • info@karamandokum.com